Star Mazda Finance & Lease Specials

 

 


 

  

 

 
 

 


 

 

Contact

Star Mazda

1401 S Brand Blvd
Directions Glendale, CA 91204

  • Sales: 888-439-1414
  • Service: 818-502-1434
  • Parts: 818-247-1883

Hours

  • Monday 9:00am to 8:00pm
  • Tuesday 9:00am to 8:00pm
  • Wednesday 9:00am to 8:00pm
  • Thursday 9:00am to 8:00pm
  • Friday 9:00am to 8:00pm
  • Saturday 9:00am to 8:00pm
  • Sunday 10:00am to 7:00pm
  
Se Habla Español | խոսում ենք հայերեն